[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |
Untitled Document

     ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558 - 2561

วิสัยทัศน์(Vision)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิต และเป็นที่พึ่งทางวิชาการโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

พันธกิจ(Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

     พ.ศ. 2552 – 2556  

(ร่าง) วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคใต้ ด้านการผลิตบัณฑิตและเป็นที่พึ่งทางวิชาการ โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

 

(ร่าง) พันธกิจ

•  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย และมีสมรรถนะสากล

•  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยมีบัณฑิตศึกษาเป็นฐาน

•  สร้างงานวิจัยโดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

•  ให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

(ร่าง) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

•  บัณฑิตมีความรอบรู้ คู่คุณธรรม

•  บัณฑิตรู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีทักษะเด่นด้านวัฒนธรรมภาคใต้

•  บัณฑิตมีความสามารถทางด้านภาษา เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

•  ผลิตงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

•  ผลิตงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาภูมิภาค

•  พัฒนากิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และให้คำนึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

•  ดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

•  เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล

 

(ร่าง) กลยุทธ์

•  สร้างหลักสูตรที่มีความโดดเด่น ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

•  มีแผนงานเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

•  ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการเข้าถึงศิลปวัฒนธรรม

•  จัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างองค์ความรู้

•  เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย

•  บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

•  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

•  สร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/ หลักสูตรฝึกอบรม ที่สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ในการตอบสนองความต้องการแก่สังคม

•  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

•  สร้างความเข้มแข็งทางการเงินของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

•  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ

•  พัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะในการทำงาน และคุณภาพชีวิต

•  เสริมสร้างจิตสำนึกบุคลากรให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

•  บริหารงานโดยมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดสำนึกรักผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

•  มีการดำเนินงานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์กิจการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

•  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

•  ใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นฐานในการบริหารงานของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 11   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,571   
เปิดดูวันนี้: 264  รวมฮิต: 8183999  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี