พริ้นเกียรติบัตร


รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จำนวน 24 ทีม
1. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย จิรภัทร  มุณีจินดา พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย วัชรินทร์  นักร้อง พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ปนัสยา  ฟองย้อย พริ้นเกียรติบัตร
4. นางสาว อมลวรรณ  สิทธิวงศ์ พริ้นเกียรติบัตร
5. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
2. สตรีระนอง
โรงเรียนสตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สิทธิพงษ์ ไกรลาศ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย เฉลิมพร  ทองใสพร พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย พิตินันท์  สุ่มอ่ำ พริ้นเกียรติบัตร
3. นาย วชิรวิทย์  เพชรคนชม พริ้นเกียรติบัตร
4. นางสาว จันทิมา  ปานทอง พริ้นเกียรติบัตร
5. นางสาว อัฐภิญญา  อัฐภิญญา แสงคำ พริ้นเกียรติบัตร
3. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย จารุวิทย์  ตันติสุทธิวงษ์ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย ณัฐดนัย  จุฑาเทพ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว พฤทธิพร  มูสิกะ พริ้นเกียรติบัตร
4. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
5. นาย ธีระชัย  จุฑาเทพ พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี