พริ้นเกียรติบัตร


รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จำนวน 24 ทีม
1. อื่นๆ
พิมานพิทยาสรรค์
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-07-06
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ รต.ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ภูภิภัฏ  สุวรรณะ พริ้นเกียรติบัตร
2. อื่นๆ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-01
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู ฉันทนา เล็กใจซื่อ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย อานัส  การ์ฝูน พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ชารีน่า  โต๊ะหลี พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว กรกนก  ชูจันทร์ พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
3. อื่นๆ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ธวัชชัย ทิพย์รงค์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว รุ่งกันญา  สารรัตน์ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ฉันทิกา  พงค์สว่าง พริ้นเกียรติบัตร
3.    
4.    
5.    
4. อื่นๆ
เแลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ธวัชชัย ทิพย์รงค์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ภูริชญา  รักษ์ศิริ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ณัฐภัสสร  แก้วกุลจีรภัทต์ พริ้นเกียรติบัตร
3.    
4.    
5.    
5. อื่นๆ
เแลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ธวัชชัย ทิพย์รงค์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ภูริชญา  รักษ์ศิริ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ณัฐภัสสร  แก้วกุลจีรภัทต์ พริ้นเกียรติบัตร
3.    
4.    
5.    
6. อื่นๆ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นาย ธวัชชัย ทิพย์รงค์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว คุลิกา  พาหุการ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว อทิตยา  นิลจันทร์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว อมรรัตน์  โกยดุลย์ พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
7. อื่นๆ
สุไหงโก-ลก
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-10
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายอิบบือราเฮง อูเซ็ง พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว นูฮัยดา  มานะอิสสระ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย นวพรรษ  แก้วมณีศรี พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว กชณัช  จุลกศิลป์ พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
8. สตรีระนอง
สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-01
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายธนายุส พิจยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย สุรพงศ์  พรชัยเจริญ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย อรรถพล  อรุณโชติ พริ้นเกียรติบัตร
3.    
4.    
5.    
9. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว พิริยา  วนิชาชีวะ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย พิทักษ์  เทศนีย์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นาย ธรรมสถิตย์  เงางาม พริ้นเกียรติบัตร
4. นาย พิเชษฐ์  เทศนีย์ พริ้นเกียรติบัตร
5. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
10. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-03
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย พิทักษ์  เทศนีย์ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย พิเชษฐ์  เทศนีย์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว พิริยา  วนิชาชีวะ พริ้นเกียรติบัตร
4. นาย ธรรมสถิตย์  เงางาม พริ้นเกียรติบัตร
5. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์ พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี