พริ้นเกียรติบัตร


รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จำนวน 24 ทีม
1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-07-19
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุจินา นุรักษ์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย สุทธิโรจน์  สันแดง พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย อนุศิษฐ์  ผึ้งดอกไม้ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว เมทินี  พิชิตวนคาม พริ้นเกียรติบัตร
4. นางสาว ผุสรัตน์  คงมีสุข พริ้นเกียรติบัตร
5. นางสาว กิตติยาพร  มีชนะ พริ้นเกียรติบัตร
2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-07-28
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุจินา นุรักษ์ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย สุทธิโรจน์  สันแดง พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย อนุศิษฐ์  ผึ้งดอกไม้ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ผุสรัตน์  คงมีสุข พริ้นเกียรติบัตร
4. นางสาว เมทินี  พิชิตวนคาม พริ้นเกียรติบัตร
5.    
3. ชัยบุรีพิทยา
ชัยบุรีพิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายกชนนท์ ขวัญพุฒ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ธีรภัทร  ชูนาวา พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว เบญจวรรณ  หวานฉ่ำ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว จริยา  เรืองรัตน์ พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
4. ท่าอุแทพิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายรอสือลี สาเม๊าะ และนางสาวอุสุมา หนูเกื้อ พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว จุฑารัตน์  มุขนาค พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว พัชราภา  วิเศษศักดา พริ้นเกียรติบัตร
3. นาย สิทธิกร  แก้วพิชัย พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
5. สุราษฎร์พิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายสะอารอนิง ดาโอะ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย โธมัส  ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว จันทร์จิรา  พิมลศรี พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ณหฤทัย  กิตติวัฒนาวงศ์ พริ้นเกียรติบัตร
4. นางสาว เกศินี  แก้วพิพิธภัณฑ์ พริ้นเกียรติบัตร
5.    
6. กัลยาณีศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-10
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปัทมา จรเด่น พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ณิชา  เหลืองวรพันธ์ พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว สุธิดา  ศรีกาญจน์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว อาทิตยา  เพ็ชคล้าย พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
7. เบญจมราชูทิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางผกากรอง โยธารักษ์ และ กาญจนา เส็นบัติ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย เดชาวัต  วงศ์พรต พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ภัทรภร  หนูหนอง พริ้นเกียรติบัตร
3.    
4.    
5.    
8. ดีบุกพังงาวิทยายน
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายรขต ปานบุญ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย ณัฐพงษ์  ทองแก้ว พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ประวีณพร  มธุรส พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว พัชริดา  ศรสังข์ พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
9. ดีบุกพังงาวิทยายน
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-04
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อภิวัฒน์ หิรัญ พริ้นเกียรติบัตร
1. นาย จิตวีร์  บุหิรัญ พริ้นเกียรติบัตร
2. นาย ภูมิพัฒน์  สงวนทรัพย์ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว ชารี  ส่งบุญแก้ว พริ้นเกียรติบัตร
4.    
5.    
10. ศรีธรรมราชศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-08-10
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายทนงชัย มากชิต พริ้นเกียรติบัตร
1. นางสาว ชญาณี  สามสี พริ้นเกียรติบัตร
2. นางสาว ปิยดา  วานิชมาศ พริ้นเกียรติบัตร
3. นางสาว กวิสรา  กามูจันดี พริ้นเกียรติบัตร
4. นาย สุนทรเทพ  ศรีราเพ็ญ พริ้นเกียรติบัตร
5. นาย ศรัณย์เดช  ตลึงจิตต์ พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 100 | 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี