พริ้นเกียรติบัตร


รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน 33 ทีม
1. เวียงสระ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-02
1. เด็กชาย โชคอนันต์  หลวงปราบ พริ้นเกียรติบัตร
2. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-31
1. เด็กชาย บัซรีย์  สีสวาท พริ้นเกียรติบัตร
3. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-31
1. เด็กหญิง ศุภธิดา  หลังขาว พริ้นเกียรติบัตร
4. ประทีปศาสน์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-31
1. เด็กหญิง ฌุชอัมมา  หลีหมัน พริ้นเกียรติบัตร
5. ดารุสสลามวิทยา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-14
1. เด็กชาย ธราธร  ยอดแก้ว พริ้นเกียรติบัตร
6. ดารุสสลามวิทยา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-14
1. เด็กชาย ชาคริต  มาดีน พริ้นเกียรติบัตร
7. ศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-31
1. นางสาว พัฑฒิดา  อุตตะมะ พริ้นเกียรติบัตร
8. ศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-31
1. เด็กหญิง พิมพีรญา  เจริญสุข พริ้นเกียรติบัตร
9. ศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-02
1. เด็กหญิง ศุภิสรา  สมบูรณ์ พริ้นเกียรติบัตร
10. ศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-02
1. เด็กหญิง สุดารัตน์  จุติมุสิก พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี