พริ้นเกียรติบัตร


รายการการแข่งขัน

 

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน 33 ทีม
1. บ้านตาขุนวิทยา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-02
1. เด็กหญิง ลัคคณา  ทองพูน พริ้นเกียรติบัตร
2. บ้านตาขุนวิทยา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-09
1. เด็กชาย พันธุ์ธัช  กล่องเจริญ พริ้นเกียรติบัตร
3. บ้านนาสาร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-08
1. เด็กชาย วรากรณ์  แป้นเจริญ พริ้นเกียรติบัตร
4. พรุพีพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-28
1. เด็กหญิง   
5. พรุพีพิทยาคม
พรุพีพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-04
1. เด็กหญิง ขจีรัตน์  กลิ่นถนอม พริ้นเกียรติบัตร
6. พรุพีพิทยาคม
พรุพีพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-04
1. เด็กหญิง พุธน้ำบุตร  รอดศรี พริ้นเกียรติบัตร
7. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-01
1. เด็กชาย เมธัส  ทองจันทร์ พริ้นเกียรติบัตร
8. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-01
1. เด็กชาย พีรภัฐ  ศรีสวัสดิ์ พริ้นเกียรติบัตร
9. พุนพินพิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-01
1. เด็กชาย ธีระเดช  ภูมิไชยา พริ้นเกียรติบัตร
10. เวียงสระ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-01
1. เด็กหญิง พรพิมล  ขวัญช่วย พริ้นเกียรติบัตร
ย้อนกลับ  |1 | 2 | 3 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี