ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน สตรีทุ่งสง
ื่อโครงงาน เครื่องผ่าผลไม้
1. เด็กชาย กฤติน สมัครกิจ
2. เด็กชาย ชาติวุฒิ นครจันทร์
3. นาย ภัสพงษ์ ธารเนตร


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน สตรีทุ่งสง
ื่อโครงงาน แหนบลอกหนังปลาหมึก 3 in 1
1. เด็กหญิง ธมลวรรณ เพ็งพะยม
2. เด็กหญิง ณัฐริกา บุญกรองแก้ว
3. เด็กหญิง ปิ่นลดา รุ่งเมือง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน บ้านตาขุนวิทยา
ชื่อโครงงาน โถนั่งกันง
1. เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ไม้เรียง
2. เด็กชาย วีระศักดิ์ พิมพิสาร
3. เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ใจทัน


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน การเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน ้า  
1. เด็กชาย นคเรศ ศรีรักษ์
2. นาย ภัทรงค์ สมบัติแก้ว
3. เด็กหญิง มธิณี ภักดีดวง


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สตรีทุ่งสง 
 ชื่อโครงงาน เครื่องปอกแอบเปิ้ ล
1. เด็กหญิง ปุญญาพร ขุนอินทร์
2. เด็กชาย ธราธิป จันทรมาศ
3. เด็กชาย พงศกร สมพรหม


รางวัลชมเชย
โรงเรียน บางสวรรค์วิทยาคม
ชื่อโครงงาน เทียนไขดอกปาล์มแฟนตาซีไล่ยุง
1. นางสาว จันทิมา ดาวเรือง
2. นางสาว เพชรัตน์ พลพิชัย
3. นางสาว สุพัตรา โอยสวัสด

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี