ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ื่อโครงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างในการปลูกของต้นโกงกาง และความหลากหลายของสัตว์ หน้าดินบริเวณป่ าชายเลนเขตลุ่มแม่น ้าปากพนังจ.นครศรีธรรมราช
1. เด็กชาย พงศ์ภัค การวินพฤติ
2. เด็กหญิง สุพิชญา ไตรเชษฐกุล
3. เด็กหญิง อภิสรา สันทัดการ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การศึกษาหาปริมาณน ้าหนักที่ใช้ในการกดทับที่ส่งผลต่อขนาดความยาวและ เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นถั่วงอก
1. เด็กหญิง ศิริประภา สุขสนอง
2. เด็กหญิง อนุธิดา รักษ์จินดา
3. เด็กหญิง เพชรชมพู ศุภลักษณ์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สตรีทุ่งสง
ื่อโครงงาน การศึกษาเปอร์เซ็นต์การลอกคราบและเปรียบเทียบน ้าหนักของปูที่เพิ่มขึ้น หลังลอกคราบจากการตัดขาปูแบบต่างๆ
1. เด็กหญิง กัญญาวีร์ หวังชัย
2. เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์แก้ว
3. เด็กชาย ศุภวิชญ์ รัตนบุร


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สตรีทุ่งสง
  ื่อโครงงาน สมุนไพรยับยั้งแมลง
1. เด็กหญิง กิตติญา คงชาญกิจ
2. เด็กหญิง ชนกพร อุทัยทัศน์
3. เด็กชาย ธัชฌานนท์ อ้นทอง


รางวัลชมเชย
 โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
 ชื่อโครงงาน การศึกษาความเข้มข้นของคลื่นสันญาณ Wi-fi ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของลักษณะแมลงหวี่
1. เด็กหญิง ธีมาพร แก้วชลคราม
2. เด็กหญิง เก็จมณี สมจิตร
3. เด็กหญิง สุธิการต์ นุ้ยบุตร


รางวัลชมเชย
โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน การศึกษาชนิดของพืชที่ใช้ในการท าปุ๋ ยที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก
1. เด็กหญิง จิระนันท์ จันทร์โสด
2.  
3.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี