ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ชื่อโครงงาน กระดาษใยกล้วยน ้าว้าสู่ผลงานเปเปอร์มาเช่
1. เด็กชาย ชัยชนะ ทองงาม
2. เด็กหญิง จุฑามาศ ควงปริชาติ
3. เด็กชาย ณัฐวุฒิ ด าเอียด


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน การสร้างโปรแกรมค านวณหา HAPPY NUMBERS ตั้งแต่ 1-10,000
1. เด็กชาย ชยณัฐ คงอิ้ว
2. เด็กชาย ณัฎฐ์ ศรีสุขใส
3. เด็กชาย วิชญะ วิทยาเศรษฐกุล


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ื่อโครงงาน การผลิตฟองน ้าจากผักตบชวาเพื่อดูดซับน ้ามันในครัวเรือน
1. เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จันทร
2. เด็กหญิง ฐิติพร แสงจันทร์
3. นางสาว ณัฐนภัส ภู ่ขวัญทอง


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  ื่อโครงงาน การสกัดไคตินและไคโตซานจากเปลือกหอย
1. เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีเฮง
2. เด็กหญิง กันยามาศ บุญญานุกูลกิจ
3. เด็กชาย พงศพัฒน์ รัตนซ้อน


รางวัลชมเชย
 โรงเรียน สุไหงโก-ลก
 ื่อโครงงาน การเปรียบเทียบแนวนกันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา ต้นกระจูด และต้นปุด
1. เด็กหญิง ณัฐนิชา ทองรมย์
2. เด็กหญิง ณัฐนี ทักษิณาธรรม
3. เด็กหญิง นฤมล ไกรทอง


รางวัลชมเชย
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของถุงหุ้มผลไม้กันกระแทกจากผักตบชวา
1. เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เพชรก าเนิด
2. เด็กหญิง พิมพิศา อนุวัฒนวงศ์
3.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี