ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน ไอพ่นไล่ยุง
1. เด็กชาย นันทวัฒน์ อานาม
2. เด็กชาย กษิเดช หนูนิล
3. เด็กชาย ณฐนนท์ สาระเทพ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน บ้านคลองสระ
ื่อโครงงาน รถจักรยานตัดหญ้า
1. เด็กชาย นิธิภัทร์ ทองยอดแก้ว
2. เด็กชาย ปัฐวุฒิ จันทร์ภักดี
3. เด็กหญิง สโรชา สามสุวรรณ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน อุ่นรักเกาะสมุย
ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์จ าลองการเก็บของ
1. เด็กชาย ปุลวัชร สายทอง
2. เด็กชาย เนติธร ขาวมะลิ
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี