ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน กรวยมรณะ
1. เด็กชาย ศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน
2. เด็กหญิง ปฐมาวดี ค าเหล็ก
3. เด็กหญิง สารนิช ศรีพัฒน์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เทพมิตรศึกษา
ชื่อโครงงาน สารชนิดใดป้องกันการด าคล ้าของเปลือกกล้วยหอมได้
1. เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ทองเกื้อ
2. เด็กหญิง วชิรดา เดี่ยววาณิชย์
3. เด็กหญิง วนัสนันท์ เทพวัง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน อุ่นรักเกาะสมุย
ื่อโครงงาน การศึกษาภาวะการล่าเหยื่อของแมลงต่างๆกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงฯ
1. เด็กหญิง วรญา หมื่นไธสง
2. เด็กหญิง เดนิก้า พิล
3. เด็กหญิง นภัสสร สมผล


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี