ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน วัดเชี่ยวชาญกิจ
ชื่อโครงงาน ก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลจากปาล์มน ้ามัน
1. เด็กหญิง หทัยทิพย์ โดยประสงค์
2. เด็กหญิง สโรชา เมฆฉาย
3. เด็กหญิง อนรรฆสุดา แซ่ฟู่


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน พุทธยาศรม
ื่อโครงงาน แป้งโดว์จากเปลือกทุเรียน
1. เด็กหญิง ณัชชา จุ้ยเริก
2. เด็กหญิง พิชญ์ตะวัน ศรีภักดี
3. เด็กชาย อภิชาติ นามนวล


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน อุ่นรักเกาะสมุย
ชื่อโครงงาน ท่อต่อระบบกาลักน ้า
1. เด็กหญิง พิมณัฎฐา สุภัทรประทีป
2. เด็กหญิง นราภัทร สอนสง
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
 
 
1.  
2.  
3.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี