ผลการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน สตรีระนอง
ชื่อโครงงาน ถ่านอัดแท่งนาโนจากเศษวัสดุชีวมวล
1. นาย ศรชัย พรชัยเจริญ
2. นาย มงคล พรหมสุวรรณ
3. นาย ชาคริต แก้วประกอบ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ื่อโครงงาน การหาจ านวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในรูปตาราง mxn
1. นางสาว ณัฐชยา อารีย์วงศ์
2. นางสาว นันทนัช อรุณกมล
3.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สุไหงโก-ลก
ชื่อโครงงาน Ringing Engine
1. นาย กฤษณพงศ์ ชะฎารัตน์
2. นาย นพพล พันธเมธี
3. นาย นวิน สิงหเสม


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของใบมะกรูดในการทดสอบฟอร์มาลีน
1. นาย ณัฐภัทร คงจันทร
2.  
3.  


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สุไหงโก-ลก
ื่อโครงงาน คณิตคิดไพ่สามกอง 1
1. นางสาว จิราพร เมืองมูล
2. นางสาว นันทกานต์ บรรจงดวง
3. นางสาว บุณยานุช แดงกล้าหาญ


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน ปากกาเน้นข้อความผสมนาโนซิงค์ออกไซด
1. นาย เกียรติยศ พิบูลย์
2. นางสาว กฤตยา อักษรนำ
3.  

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี