ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา
ชื่อโครงงาน นวัตกรรมการกักเก็บน ้าเลียนแบบสับปะรดสี
1. นางสาว สุรีย์พร ตรีเพชรประภา
2. นางสาว กาญจนา คมกล้า
3. นางสาว ธิดารัตน์ เพียรจัด


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน การพัฒนาเครื่องดื่มน ้าส้มสายชูหมักจากระก้าและกระเจี๊ยบ
1. นางสาว กิฎติยาณี เรืองอ่อน
2. นางสาว พัทธ์ธีรา ชลสินธ
3.  


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน ผลของแม่เหล็กถาวรต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน
1. นางสาว กุลณัฐ หับหลัน
2. นางสาว โชติกา บุญแก้ว
3. นางสาว ปวริศา ภูมะธน


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สตรีระนอง
ชื่อโครงงาน การขยายพันธุ์เอื องกุหลาบกระเป๋าปิด(Aerides odorata)ในสภาพปลอดเชื อ
1. นาย อภิชาติ การประชิต
2. นางสาว พิริยา วนิชาชีวะ
3. นางสาว สิริยากร สุนทรานันทกุล


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน ส้ารวจและเปรียบเทียบความอุดมสมบรูณ์ของพืชป่าชายเลน บริเวณ อ้าเภอเมือง อ้าเภอปากพนังและอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นางสาว ชมมณี สุวรรณรัตน์
2. นางสาว ภีมสินี พวงมาลา
3. นาย ศรัณย์ ชูศรี


รางวัลชมเชย
โรงเรียน สุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน การผลิตสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเส้นใยปาล์มน ้ามัน
1. นางสาว พรรณวรท อินทร์คง
2. นางสาว อนัญลักษณ์ ศรัทธาวิเศษ
3. นางสาว ปริยากร กรดแก้ว

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี