ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน การพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผสมเถ้าปาล์มน ้ามันเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
1. นางสาว ปณิตตา ปานนิยม
2. นางสาว กัญญนิตย์ จงคง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน สตรีระนอง
ชื่อโครงงาน เครื่องเติมน ้าอัตโนมัติ
1. นาย ศรวรุฒ ทองเรือง
2. นาย ธนพร พิพัฒนพงศ์สิน
3. นาย ปรินทร สุขยิ่งเจริญ


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน นาบอน
ชื่อโครงงาน Automatic fish feeders
1. นางสาว ธิดาภรณ์ พรหมรักษา
2. นางสาว ปาริชาติ ผาสุข
3. นางสาว นริศรา นาคราช


รางวัลชมเชย
โรงเรียน อ้ามาตย์พานิชนุกูล
ชื่อโครงงาน เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
1. นางสาว ธนภรณ์ ทองอ่อน
2. นางสาว เสาวภา ชฎารัตน์
3.  


รางวัลชมเชย
โรงเรียน เบญจมราชูทิศ
ชื่อโครงงาน การพัฒนาแผ่นใยไม้อัอจากขวดน ้าดื่ม High Density Polyethylene
1. นางสาว ศิรินทร์ ปาณะพงศ์
2. นางสาว ศุภาพิชญ์ ช่วยคงทอง
3.  


รางวัลชมเชย
โรงเรียน นาบอน
ชื่อโครงงาน Peel boiled egg Machine
1. นางสาว กานดา โอชติน
2. นางสาว จันทิมา ไทยราช
3. นางสาว ปิยะฎา สิทธิศักดิ์

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี