ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint จำนวน 33 ทีม
1. ศรีธรรมราชศึกษา
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-03
1. เด็กหญิง นัทธ์หทัย  ปิตะรังษี
2. มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-12
1. นางสาว ซันมา  ทรัพย์สายทอง
3. มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-12
1. นางสาว นูร์ดคัยรีญา  มีบุญลาภ
4. อื่นๆ
ปลายพระยาวิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-18
1. เด็กหญิง สุพรรษา  ศรีบุญเรืองไชย
5. อื่นๆ
ปลายพระยาวิทยาคม
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-19
1. เด็กหญิง อัญญารัตน์  ถิ่นเขาต่อ
6. อื่นๆ
นายธีรยุทธ ศรีสงค์
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-25
1. เด็กหญิง เขมินท์  เจริญทรัพย์
7. อื่นๆ
ธิดาแม่พระ กระบี่
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-07-27
1. เด็กหญิง สมิตา  ผลยะลาภ
8. อื่นๆ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Programme
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-15
1. เด็กหญิง ญาดา  เจริญสุธาสินี
9. มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-04
1. เด็กชาย ธัญธเนศ  บุญร่ม
10. มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
การประกวดแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint เดียว ระดับมัธยมศึกษาต้น 2017-08-04
1. เด็กชาย ก้องภพ  วิชัยดิษฐ์
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | 4 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี