ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จำนวน 24 ทีม
1. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องตากกะปิพลังงานแสงอาทิตย๋์ 2017-08-03
1. นาย จิรภัทร  มุณีจินดา
2. นาย วัชรินทร์  นักร้อง
3. นางสาว ปนัสยา  ฟองย้อย
4. นางสาว อมลวรรณ  สิทธิวงศ์
5. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
2. สตรีระนอง
โรงเรียนสตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ 2017-08-03
1. นาย เฉลิมพร  ทองใสพร
2. นาย พิตินันท์  สุ่มอ่ำ
3. นาย วชิรวิทย์  เพชรคนชม
4. นางสาว จันทิมา  ปานทอง
5. นางสาว อัฐภิญญา  อัฐภิญญา แสงคำ
3. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ่านอัดแท่งนาโนกลิ่นสมุนไพร 2017-08-03
1. นาย จารุวิทย์  ตันติสุทธิวงษ์
2. นาย ณัฐดนัย  จุฑาเทพ
3. นางสาว พฤทธิพร  มูสิกะ
4. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
5. นาย ธีระชัย  จุฑาเทพ
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี