ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จำนวน 24 ทีม
1. อื่นๆ
พิมานพิทยาสรรค์
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องทำความเย็นจากแสงอาทิตย์ 2017-07-06
1. นาย ภูภิภัฏ  สุวรรณะ
2. อื่นๆ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การออกแบบและประดิษฐ์จานรองนึ่งของหม้อนึ่งพลังงานไอน้ำจากการหุงข้าว 2017-08-01
1. นาย อานัส  การ์ฝูน
2. นางสาว ชารีน่า  โต๊ะหลี
3. นางสาว กรกนก  ชูจันทร์
4.    
5.    
3. อื่นๆ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุปกรณ์เก็บก้อนยางพารา 2017-08-03
1. นางสาว รุ่งกันญา  สารรัตน์
2. นางสาว ฉันทิกา  พงค์สว่าง
3.    
4.    
5.    
4. อื่นๆ
เแลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุ่งปรี๊ดอเนกประสงค์ 2017-08-03
1. นางสาว ภูริชญา  รักษ์ศิริ
2. นางสาว ณัฐภัสสร  แก้วกุลจีรภัทต์
3.    
4.    
5.    
5. อื่นๆ
เแลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุ่งปรี๊ดอเนกประสงค์ 2017-08-03
1. นางสาว ภูริชญา  รักษ์ศิริ
2. นางสาว ณัฐภัสสร  แก้วกุลจีรภัทต์
3.    
4.    
5.    
6. อื่นๆ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องดูดอากาศพลังงานน้ำ 2017-08-03
1. นางสาว คุลิกา  พาหุการ
2. นางสาว อทิตยา  นิลจันทร์
3. นางสาว อมรรัตน์  โกยดุลย์
4.    
5.    
7. อื่นๆ
สุไหงโก-ลก
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องคลี่ใบกะพ้อ 2017-08-10
1. นางสาว นูฮัยดา  มานะอิสสระ
2. นาย นวพรรษ  แก้วมณีศรี
3. นางสาว กชณัช  จุลกศิลป์
4.    
5.    
8. สตรีระนอง
สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การสร้างเกม RPG Maker MV เพื่อการศึกษาเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2017-08-01
1. นาย สุรพงศ์  พรชัยเจริญ
2. นาย อรรถพล  อรุณโชติ
3.    
4.    
5.    
9. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุบำบัดและการเติมอากาศ 2017-08-03
1. นางสาว พิริยา  วนิชาชีวะ
2. นาย พิทักษ์  เทศนีย์
3. นาย ธรรมสถิตย์  เงางาม
4. นาย พิเชษฐ์  เทศนีย์
5. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
10. สตรีระนอง
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เซนเซอร์ตรวจสภาพอากาศ 2017-08-03
1. นาย พิทักษ์  เทศนีย์
2. นาย พิเชษฐ์  เทศนีย์
3. นางสาว พิริยา  วนิชาชีวะ
4. นาย ธรรมสถิตย์  เงางาม
5. นางสาว กัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท์
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี