ข้อมูลรายการแข่งขัน

ค้นหาตามชื่อโรงเรียน :

รายการการแข่งขัน

ลำดับ โรงเรียน ประเภทรายการการแข่งขัน ประเภท ระดับชั้น ชื่อโครงงาน วันที่สมัคร
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จำนวน 24 ทีม
1. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องหมักขยะชีวภาพ 2017-07-19
1. นาย สุทธิโรจน์  สันแดง
2. นาย อนุศิษฐ์  ผึ้งดอกไม้
3. นางสาว เมทินี  พิชิตวนคาม
4. นางสาว ผุสรัตน์  คงมีสุข
5. นางสาว กิตติยาพร  มีชนะ
2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องหมักขยะชีวภาพ 2017-07-28
1. นาย สุทธิโรจน์  สันแดง
2. นาย อนุศิษฐ์  ผึ้งดอกไม้
3. นางสาว ผุสรัตน์  คงมีสุข
4. นางสาว เมทินี  พิชิตวนคาม
5.    
3. ชัยบุรีพิทยา
ชัยบุรีพิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องดูดฝุ่น แบบ เวนจูรี่ 2017-08-04
1. นาย ธีรภัทร  ชูนาวา
2. นางสาว เบญจวรรณ  หวานฉ่ำ
3. นางสาว จริยา  เรืองรัตน์
4.    
5.    
4. ท่าอุแทพิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประดิษฐ์รถเก็บขยะในลานกว้าง 2017-08-04
1. นางสาว จุฑารัตน์  มุขนาค
2. นางสาว พัชราภา  วิเศษศักดา
3. นาย สิทธิกร  แก้วพิชัย
4.    
5.    
5. สุราษฎร์พิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนาเตาปิ้งกล้วยไฟฟ้า 2017-08-04
1. นาย โธมัส  ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
2. นางสาว จันทร์จิรา  พิมลศรี
3. นางสาว ณหฤทัย  กิตติวัฒนาวงศ์
4. นางสาว เกศินี  แก้วพิพิธภัณฑ์
5.    
6. กัลยาณีศรีธรรมราช
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องปอกเกลียวผักและผลไใ้ 2017-08-10
1. นางสาว ณิชา  เหลืองวรพันธ์
2. นางสาว สุธิดา  ศรีกาญจน์
3. นางสาว อาทิตยา  เพ็ชคล้าย
4.    
5.    
7. เบญจมราชูทิศ
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การผลิตแผ่นอัดเชิงประกอบจากซังข้าวโพดและผักตบชวา 2017-08-04
1. นาย เดชาวัต  วงศ์พรต
2. นางสาว ภัทรภร  หนูหนอง
3.    
4.    
5.    
8. ดีบุกพังงาวิทยายน
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องบิดม้วนขวดพลาสติกแบบมือหมุน 2017-08-04
1. นาย ณัฐพงษ์  ทองแก้ว
2. นางสาว ประวีณพร  มธุรส
3. นางสาว พัชริดา  ศรสังข์
4.    
5.    
9. ดีบุกพังงาวิทยายน
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กังหันลมเพิ่มกระแสไฟฟ้า 2017-08-04
1. นาย จิตวีร์  บุหิรัญ
2. นาย ภูมิพัฒน์  สงวนทรัพย์
3. นางสาว ชารี  ส่งบุญแก้ว
4.    
5.    
10. ศรีธรรมราชศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ประเภททีมๆ ละ 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องอัดกระป๋องอะลูมิเนียม 2017-08-10
1. นางสาว ชญาณี  สามสี
2. นางสาว ปิยดา  วานิชมาศ
3. นางสาว กวิสรา  กามูจันดี
4. นาย สุนทรเทพ  ศรีราเพ็ญ
5. นาย ศรัณย์เดช  ตลึงจิตต์
ย้อนกลับ  1 | 2 | 3 | ... 100 | 101 | 102 | 103 |  หน้าถัดไป

© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041 อีเมล์ : naowarat.b@psu.ac.th
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี