ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
  MS-WORD.  PDF.


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดใบนำจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2558
  • 1. โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
  • 2. โครงการเส้นทางอาชีวสู้รั้วสงขลานครินทร์
  • 3. โครงการเพชรนครินทร์
  • 4. โครงการผลการเรียนดี
  • 5. โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน รอบที่ 1 • ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)