ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • E-Book คู่มือการจองหอพักนักศึกษา
  เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลการจองหอพักและรูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอก

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก  ทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • ปฏิทินการชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและจองห้องพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  • ที่โครงการวันที่ดาวน์โหลดใบนำจ่ายและชำระเงินวันที่เปิดให้จองหอพัก
   1โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   2โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   3โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   4โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   5โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   6โครงการลูกสงขลานครินทร์1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   7โครงการเพชรนครินทร์1 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   8โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 11 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560
   9โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 21 - 10 มิ.ย. 256020 - 30 มิ.ย. 2560
   10โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 31 - 10 มิ.ย. 256020 - 30 มิ.ย. 2560
   11โครงการนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์1 - 10 มิ.ย. 256020 - 30 มิ.ย. 2560
   12โครงการเกษตรทายาท1 - 10 มิ.ย. 256020 - 30 มิ.ย. 2560
   13โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง1 - 10 มิ.ย. 256020 - 30 มิ.ย. 2560
   14โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ1 - 10 มิ.ย. 256020 - 30 มิ.ย. 2560
   15โครงการรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ15 - 21 มิ.ย. 256026 - 30 มิ.ย. 2560
   16โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15 - 21 มิ.ย. 256026 - 30 มิ.ย. 2560
   17โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม15 - 21 มิ.ย. 256026 - 30 มิ.ย. 2560
   18โครงการ Admission 256015 - 21 มิ.ย. 256026 - 30 มิ.ย. 2560
   19โครงการรับนักศึกษารุ่นพี่ ประสงค์อยู่หอพัก ปีการศึกษา 256022 - 28 มิ.ย. 25601 - 7 ก.ค. 2560
   20โครงการวมว.ปีการศึกษา 25601 - 10 ก.พ. 256020 - 28 ก.พ. 2560


 • ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)