ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • E-Book คู่มือการจองหอพักนักศึกษา
  เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลการจองหอพักและรูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอก

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
  ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก  ทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • รอบการชำระเงินและจองหอพัก :-
  • รอบที่วันที่ดาวน์โหลดใบนำจ่ายและชำระเงินวันที่เปิดให้จองหอพัก
   3วันที่ 13 มิถุนายน 2559 - 17 มิถุนายน 2559วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2559
   4วันที่ 21 มิถุนายน 2559 - 26 มิถุนายน 2559วันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

  • สำหรับโครงการดังต่อไปนี้
  • 1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • 2. โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง
  • 3. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ
  • 4. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 5. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
  • 6. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
  • 7. เยาวชนร่มศรีตรัง
  • 8. เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
  • 9. ตั้งใจดีมีที่เรียน รอบแรก
  • 10. ตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 2
  • 11. เพชรนครินทร์
  • 12. มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
  • 13. ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์
  • 14. นักเรียนฐานวิทยาศาสตร์
  • 15. โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 3
  • 16. โครงการเกษตรทายาท
  • 17. โครงการ Admission 2559

  • รอบการชำระเงินและจองหอพัก สำหรับนักศึกษารุ่นพี่:-
  • รอบที่วันที่ดาวน์โหลดใบนำจ่ายและชำระเงินวันที่เปิดให้จองหอพัก
   1วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559

 • ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)