ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 





























โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
  MS-WORD.  PDF.


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 - 8 มกราคม 2559
  • เปิดให้จองหอพัก ในวันที่ 13 - 20 มกราคม 2559 ดังนี้

  • 1. โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
  • 2. โครงการเส้นทางอาชีวสู้รั้วสงขลานครินทร์
  • 3. โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
  • 4. โครงการทุนช้างเผือก
  • 5. โครงการมลูกสงขลานครินทร์
  • 6. โครงการผลการเรียนดี





 • ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)