ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558
  MS-WORD.  PDF.


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558
  • เปิดให้จองหอพัก ในวันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2558 ดังนี้

  • 1. โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
  • 2. โครงการเส้นทางอาชีวสู้รั้วสงขลานครินทร์
  • 3. โครงการเพชรนครินทร์
  • 4. โครงการผลการเรียนดี
  • 5. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ฯ (สอวน.)
  • 6. โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน รอบที่ 1
  • 7. โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน รอบที่ 2
  • 8. โครงการตั้งใจดี มีที่เรียน รอบที่ 3
  • 9. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ
  • 10. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ
  • 11. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
  • 12. โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง
 • ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)