ระบบจองหอพัก งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

โปรดเลือกหัวข้อ :-
 • E-Book คู่มือการจองหอพักนักศึกษา
  เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลการจองหอพักและรูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอก

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครและทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
  ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก  ทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพัก


 • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
  • ดาวน์โหลดใบนำจ่ายและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 - 6 พฤษภาคม 2559
  • เปิดให้จองหอพัก ในวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

  • 1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • 2. โครงการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง
  • 3. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ
  • 4. โครงการรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 5. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
  • 6. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
  • 7. เยาวชนร่มศรีตรัง
  • 8. เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์
  • 9. ตั้งใจดีมีที่เรียน รอบแรก
  • 10. ตั้งใจดีมีที่เรียน รอบ 2
  • 11. เพชรนครินทร์
  • 12. มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์
  • 13. ทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์
  • 14. นักเรียนฐานวิทยาศาสตร์

 • ระบบจองหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลหอพัก (สุราษฎร์ธานี)