pizza hut wallpapers
โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
 
ผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและหอพัก
  นายคงศักดิ์ จะวะนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
8860
หอพัก
  นางสาวกฎชกร บุญรัตน์ พนักงานบริหารทั่วไป
8829 ( 087-6321400 )
เจ้าหน้าที่
  นางสาวธนพร นวลสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8861
  นายลิขิต พูลพัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8861
  นายณัฐวัตร นาคะวัจนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8861
  นายสราวุทธ มีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8861
  นางสาววันเพ็ญ เจริญวรรณ พนักงานบริหารทั่วไป
8861
  นายอิกวรรณ หะมะ พนักงานบริหารทั่วไป
8861
รักษาความสะอาด
  นางสาววริตา หนูพุ่ม ผู้จัดการโครงการ รคส.
8823 (087-3956788)
  นายฉัตรชัย ฮะทะโชติ ผู้จัดการโครงการ รคส.
8823 (084-0630244)