pizza hut wallpapers
สำนักงานอธิการบดี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
 
ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8881
  ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8807
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
8828
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
8838
  อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
8829
  ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา
8806
  ดร.ณัฐพล บุญนำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
8339
  นายคงศักดิ์ จะวะนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
8827
  ดร.ยุวดี ลีเบ็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและหอพักในกำกับ
2014
  ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ
8890
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
  นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการ กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
8830
นโยบายและแผน
  นางสาวอัจฉรา นาคครื้น นักวิชาการอุดมศึกษา
8831
  นางสาวทิพวรรณ ณ พัทลุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8832
  นางอัญชิสา บุญนิสัย นักวิชาการอุดมศึกษา
8833
  นางสาวกาญจนา ทองบัว นักวิชาการอุดมศึกษา
8833
ธุรการกลาง เลขานุการ การประชุม ประชาสัมพันธ์
  นางสาวจุฑามาศ เฟื่องฟู ประชาสัมพันธ์
8834
  นางสาวอรสา บำรุงศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8801
  นายภัทรพงศ์ ชาวคีรี เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
8801
  นายปรตา ทองคำงาม เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
8801
  นางสาวจามจุรี อารมย์ชื่น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8801
  นางสาวเกศินี โพธิ์เพชร เลขานุการ
8808
  นางสาวดาวณี แถมเงิน พนักงานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
8804
  นายสราวุธ บุญชูศรี เลขานุการ
8834
การเงินและบัญชี
  นางวิราพรรณ แสงสาคร หัวหน้างานงบประมาณและพัสดุ
8810
  นายวชิระ แก้วพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
8816
  นางสาวเนาวรัตน์ แสนเฉย นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
  นางสาวสุมิตรา นาคเปลี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางพิชญาภรณ์ แทนสุวรรณ พนักงานบริหารงานทั่วไป(การเงินและบัญชี)
8815
  นางสาวจินตนา มีนา นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
  นางสาวกังสดาล ไชยสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี
8817
  นางสาวนันทวรรณ เด็กหลี นักวิชาการเงินและบัญชี
8811
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์ บุญทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
8815
พัสดุ
  นางสาวอรดา ภักดี นักวิชาการอุดมศึกษา
8813
  นางสาวนภสร ดาบทอง นักวิชาการพัสดุ
8812
  นางกัญญา อินทฤกษ์ นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวสุภรี เชาว์วัชรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8812
  นางสาววรชร คุ้มเดช นักวิชาการอุดมศึกษา
8814
  นางสาวสุพรรษา ทวีเฉลิมดิษฐ์ นักวิชาการพัสดุ
8814
  นางสาวอทิยาทร หนูพุ่ม นักวิชาการพัสดุ
8814
  นายยงยุทธ เกตุแก้ว นักวิชาการพัสดุ
8814
บริหารงานบุคคล
  นางพรนิภา พลฤทธิ์ บุคลากร ชำนาญการ
8802
  นายณัฐพล บุญประกอบ นิติกร
8905
  นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน นักวิชาการอุดมศึกษา
8903
  นายอภินันท์ ภูศรี นักวิชาการอุดมศึกษา
8803
สำนักงาน
  นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8821
  นางสาวผกามาศ อินทร์ท่าฉาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8826
บริหารงานบุคคล
  นางสาวมาริสา กุฎอินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8904
  นายวโรตม์ พัฒนสมุทร นิติกร
8905
อาคารและสถานที่
  นายเจษฎา โชคเจริญผล นักวิชาการอุดมศึกษา
8823
  นายศุภชัย รักวงค์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8820
  นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล ผู้จัดการโรงแรม
8822
  นายฉัตรชัย ฮะทะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8820
  นางสาววริตา หนูพุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8822
  นายอังกูร แก้วสงวน ช่างฝีมือสนาม
8825
  นายจันติ๊บ ใจยา ช่างฝีมือสนาม
8825
  นายอรรถพร สุวิสุทธิ์ ช่างฝีมือสนาม
8825
  นางสาวฤทัยกานต์ สักกุณา หัวหน้าผู้ควบคุมงานสวน
8820
  นายพชร ภัทธิยธนี หัวหน้าผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
8820
  นางสาวมาริษา เผือกเดช หัวหน้าผู้ควบคุมงานรักษาความสะอาด
8820
วิศวกรรมและซ่อมบำรุง
  นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา(วิศวกรโยธา)
8825
  นายธนพล คงทรัพย์ วิศวกร(โยธา)
8825
  น.ส.อรชร ลั่นเต้ง วิศวกร(ไฟฟ้า)
8825
  นายเมธา อำไพเมือง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)
8825
  นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ นายช่างเทคนิค
8825
  นายจักรินทร์ แสงศิริ วิศวกร (โยธา)
-
  นายวิรัตน์ โชติรัตน์ ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
8825
โครงการ วมว.
  นางสาวนิสารัตน์ บุญอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-
  นางสาวธีรารัตน์ คงประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-
ยานยนต์
  นายสุริยะ คชฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายสมพงษ์ กระวี พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายดิเรก ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายสุธา กาญจนประทุม พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายสิทธิพร เกิดทอง พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายจิรายุ ช่วยทอง พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายกฤตภาส คล้ายทอง พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายอรรถพล บุญคง พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายอดุลย์ คุ้มปลอด พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายจิตติพันธ์ พรวิทยาพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
8826
  นายวัชรินทร์ เสวตเวช พนักงานขับรถยนต์
8826
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
  นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษ
8901
  นางสาววารุณีย์ อำนวย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8900
พัฒนาหลักสูตร
  นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
8850
  นางสิริน จันทผลึก นักวิชาการอุดมศึกษา
8911
รับนักศึกษาใหม่
  นายอานนท์ โชติมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
8851
วิเทศสัมพันธ์
  นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยโย นักวิชาการอุดมศึกษา
8857
  นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ พนักงานบริหารทั่วไป
8857
วิจัย
  นางสาวกรวรา แก้วทอง พนักงานบริหารงานทั่วไป
8854
  นางสาวชนม์ธิดา สุขเมือง พนักงานบริหารทั่วไป
8910
บัณฑิตศึกษา
  นางสาวปิยนุช กิมเสาว์ พนักงานบริหารทั่วไป
8855
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
  นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8852
ร.ร.มอว.และสถาบันพุทธทาส
  นางสาวสมัญญา ทวดสิญจน์ พนักงานบริหารทั่วไป
8860
สนับสนุนการเรียนการสอน
  นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองแซม นักวิชาการศึกษา
8910
  นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ นักวิชาการศึกษา
8853
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
  นางสาวพีรยา จินดามณี นักวิชาการศึกษา
8852
  นางสาวศรีสุดา เย็นใส นักวิชาการศึกษา
8852
กยศ.
  นายณัฏฐพล ช้างนรินทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
8860
ทุนทำงานแลกเปลี่ยน /กยศ.
  นางสาวพรพนม ศรีโกมุท นักวิชาการศึกษา
8860
สันติศึกษา
  นางสาววิลาสินี เลิศตระกูล นักวิชาการอุดมศึกษา
8860
พัฒนานักศึกษา
  นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ นักวิชาการอุดมศึกษา
8860
กิจกรรมนักศึกษาและ เงินบำรุงกิจกรรม
  นางสาวบุญรัตน์ บุญรักษ์ นักวิชาการศึกษา
8860
  นางสาวอภิญญา วนวัฒนากุล นักวิชาการศึกษา
8860
งานวินัยนักศึกษา
  นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8860
สวัสดิการและ บริการ
  นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
8860
หอพักนักศึกษา
  นางสาวนันทวดี สรรพขาว นักวิชาการอุดมศึกษา
2150
  นายกัมปนาท แก่นบุญ นักวิชาการศึกษา
2150
งานทะเบียนและประมวลผล
  นางสาวอรลักษณ์ เมืองซุม นักวิชาการอุดมศึกษา
8859
  นางกัญญณัฐภัทร รังสี หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
8858
  นายณัฐสมันตร์ รังสี นักวิชาการอุดมศึกษา
8912
  นางสาวเครือวัลย์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
8858
  นายธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ นักวิชาการอุดมศึกษา
8859
  นางสาวเพ็ญพักตร์ อร่ามเรือง นักวิชาการอุดมศึกษา
2123
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
  นายธวัชชัย อดิเทพสถิต หัวหน้างานเทคโนโลยีและการเรียนรู้
8891
  นางสาว ชณัญทิตา สุทธิรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8898
ผลิตสื่อ
  นางสาวสุจีรา แก้วมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
8897
บริการ โสตทัศนูปกรณ์
  นายจีระเดช หรรษพลางกูร ช่างเทคนิค
8990
เครือข่าย
  นายจำเป็น ปรีชา นักวิชาการอุดมศึกษา
8899
  นายขวัญยืน ปานโม วิศวกร (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
8899
โปรแกรมเมอร์
  นายศรรักษ์ รัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8894
  นายทนงเดช หนูสีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8895
  นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8893
  นายบำรุงศักดิ์ แซ่เหลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8896
บริการ คอมพิวเตอร์
  นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
8992
  นายราเชน เมืองหนู ช่างคอมพิวเตอร์
8991
งานบรรณสารสนเทศ
  นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
2072
  นางสาวบุณยนุช ดิษกุล บรรณารักษ์
2070
  นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย บรรณารักษ์
2071
  นางจักษณา สังข์มาลี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
2073
  นางอลิษา โต๊ะบาย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
2074
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
  ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง
8842,8606
  นางสาวอังคณา ทองใบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ)
8840
  นายสากล โพธิ์เพชร นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8840
  นางสาวส่าหรี บุญประสพ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8843
  นายสมพงษ์ สุขขาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8840
  นางสาววรรณลี โชติรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
8841
  ดร.เสาวภา เมืองแก้ว นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8841
  นางสาวณิชาภา ทับจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8841
  นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8840
  นางสาวอรอุมา จัตุมิตร นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
8840
  นางอุบล ยอดราช นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
8841
  นางสาวผกาวัลย์ ชูเชิด นักวิทยาศาสตร์ (แปรรูปอาหาร)
8841
  นายนฤดม จำปา นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
8841
  นายปิ่นพงษ์ คงชนะ นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
8849
  นายทนงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
-
  ห้องซ่อมสร้างเตรื่องมือฯ -
8848
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 3 -
8843
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 4 -
8844
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 5 -
8845
  ห้องปฎิบัติการเคมี 1 -
8846
  ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 -
8849
  นางสาวสุภิญญา ทองพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8840
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
8840
  นางสาวลลิตา ล่าหมัน พนักงานบริหารทั่วไป
8841
  นางสาวสายฝน ทิศกองราช พนักงานบริหารทั่วไป
8841
  นายธีรยุทธ ขุนรอง นักวิทยาศาสตร์
8841
  นางสาวสุมาลี สีผม นักวิทยาศาสตร์
8841
  นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข นักวิทยาศาสตร์
8841
  นายนิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว ช่างเทคนิค
8848
  นายวีระชาติ รอดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์
8848
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  นางสาวรุ่งนภา อนุโสภณ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาขาสุราษฎร์ธานี
2161
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  นายศุภสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ
0-7755-57
  นางสาวอรวรรณ ผุดผ่อง เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ
0-7755-57
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี
  รร. มอ.วิทยานุสรณ์ -
8998