มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี<br>ระบบบันทึกภาระงานสอนอาจารย์ V1.0
Username
Password

คำแนะนำในการใช้งาน
1.ใช้ Username และ Password เดียวกับ PSU Passport
2.เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการบันทึก
3.บันทึกจำนวนชั่วโมงสอน ทั้งในส่วนบรรยายและ Lab
4.หากมีการสอนร่วมในรายวิชาเดียวให้ ให้บันทึกเฉพาะจำนวนข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนท่านนั้นๆ
5.จำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนที่ลงทะเบียนแต่ละตอน (Section)
6.หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาการใช้งานโปรดโทร. 8895 , email: thanongdat.n@psu.ac.th