รวมแบบฟอร์มคู่มือการใช้บริการ


 
       

1.คู่มือการใช้บริการ (สำหรับบุคลากร)

 
  1.1 คู่มือผู้ใช้บริการการเงิน    
  1.2 คู่มือผู้ใช้บริการพัสดุ    
  1.3 คู่มือการจัดโครงการ    
  1.4 คู่มือเดินทางไปราชการ    
       

2.แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ

 
  2.1 บันทึกขออนุมัติ/ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ    
  2.2 ฟอร์มโครงการ    
  2.3 ฟอร์มเดินทางไปราชการในประเทศ    
  2.4 ฟอร์มเดินทางไปราชการต่างประเทศ    
  2.5 ขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย    
  2.6 ใบสำคัญรับเงิน    
  2.7 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
  2.8 ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กทพ.01    
  2.9 ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร กทพ.02    
  2.10 ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ กทพ.03    
  2.11 ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก กทพ.04    

3.วิธีการกรอกแบบฟอร์มการเงิน

 
  3.1 ( แบบ 6006 ) ขอเบิกค่าเช่าบ้าน    
  3.2 ( แบบ 7131) ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล    
  3.3 ( แบบ 7200) ขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร    
  3.4 ขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา