[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2 [ อังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ]
 วันนี้ (6 มิถุนายน 2560 ) กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2   ณ ห้องนวัตกรรมสร้างสรรค์เกษตรครบวงจร อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)   ที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)  ซึ่งเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcome (ELO)  ของหลักสูตร และให้หลักสูตรสามารถจัดการศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีคณาจารย์ จากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตตรัง กว่า 150 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เป็นวิทยากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร), รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังสี( ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา), รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ (รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์), ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ (บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน) 

   

 เข้าชม : 192


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม วิทยาเขตฯ  ย้อนหลัง 5 อันดับ


สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 8   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,002   
เปิดดูวันนี้: 162  รวมฮิต: 8182706  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี