[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

     ข่าวเด่นประจำ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข่าวเด่นประจำ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตสุราษฎร์ พร้อมใช้วิชาการพัฒนาท้องถิ่น [ พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ]
วิทยาเขตสุราษฎร์ พร้อมใช้วิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ตั้งเป้าเปิดหลักสูตรผลิต ป.เอก ด้านยาง ใน 3 ปี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ได้เปรียบในหลายด้าน เช่นการเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษาของภาคใต้ตอนบน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมอย่างมากที่จะรองรับการพัฒนา โดยปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจำนวน ร้อยละ 50 และกำลังตั้งเป้าให้เป็นแหล่งวิจัยและผลิตบุคลากรด้านยางพาราของประเทศ โดยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ภายใน 3 ปี

ในขณะนี้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพทางวิชาการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักสูตรต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และหลักสูตรด้านภาษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  และกำลังมองแนวทางการสนองความต้องการของชุมชน ที่อยากให้มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลัก เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์  เพื่อบุตรหลานจะได้เรียนและทำงานเพื่อพัฒนาในพื้นที่บ้านเกิด

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชน และมีความตื่นตัวที่จะมาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ จะเห็นได้จากเมื่อวิทยาเขตมีโครงการจะเปิดโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ขึ้นที่สุราษฎร์ธานี  แม้ยังไม่มีการประกาศขอบริจาคเพื่อเป็นทุนจัดสร้างโรงเรียน แต่ได้มีภาคีเครือข่ายต่างๆ แสดงความจำนงที่จะมาร่วมมือทั้งการดำเนินการและเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเกือบ 1 ล้านบาท แสดงถึงการให้ความสำคัญด้านการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ และความเชื่อมั่นในคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ที่สำคัญคือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งจะจัดสรรเงินพัฒนาจังหวัด ปี 2557 จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ในระยะเริ่มต้น และยังให้มหาวิทยาลัยเขียนโครงการระยะต่อเนื่อง ปี 2558 เพื่อสร้างอาคารในระยะต่อไป ซึ่งนับว่าต่างจากการเริ่มต้น ของโรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เพราะได้มีภาครัฐเข้ามาให้ความสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้น  

นอกจากนั้น ยังได้มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่มีความพร้อม ทำโครงการสหกิจศึกษา หรือการบูรณการองค์ความรู้จากห้องเรียนของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  โดยในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2555 นี้ จะร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการสหกิจศึกษาฮาลาลเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวไทยมุสลิม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในภาคการผลิตสินค้าฮาลาล เข้าไปปฏิบัติงานในสถานสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าฮาลาล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง โดยประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในภาคผลิตสินค้าฮาลาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันที่เน้นบทบาททางวิชาการ ทำให้การเข้าถึงและบริการชุมชนอาจจะดูไม่เด่นเพื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นในพื้นที่  แต่ก็กำลังพยายามให้มหาวิทยาลัยใช้ศักยภาพทางวิชาการ เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น การศึกษาวิจัยและการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา รวมทั้งการมีศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธ์กุ้ง ในพื้นที่อำเภอไชยา โดยร่วมมือกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำ ครบวงจร และนำงานวิจัยที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งภายในประเทศ  และกำลังจัดสร้าง aquacultural village เพื่อพัฒนาเป็นสถานีวิจัยเฉพาะทาง ต่อไป  รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กล่าว

 

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.youtube.com/watch?v=wsYvhVczqIM&feature=youtu.be

 
     
 

เข้าชม : 1085


    ข่าวเด่นประจำ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ย้อนหลัง 5 อันดับสำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 12   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,666,525   
เปิดดูวันนี้: 131  รวมฮิต: 8129196  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี