[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |
โครงสร้าง..

 โครงสร้างการบริหาร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

          

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการบริหารโดยยึดถือนโยบายหลัก “ รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ ” เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยในปัจจุบันได้แบ่งโครงสร้างองค์กรต่างๆ ดังนี้

 

 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

           เป็นสำนักงานที่เกิดขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2548 สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางการบริหารงานทั่วไปตามนโยบายหลัก “ รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ ” โดยสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงสร้างดังต่อไปนี้ อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง จัดเป็น หน่วยงานเสมือน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในอนาคตจะมีการขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การประกาศของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

               คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงด้านวัฒนธรรม โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโปรแกรมการศึกษา (Program management) โดยมีคณะบุคคลซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ จัดเป็นกลุ่มสาขาวิชาเพื่อรับผิดชอบหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีสำนักงานคณะเป็นผู้ประสานงานภายในและภายนอก และมีโครงสร้างองค์กรของแต่ละคณะ ดังนี้


 

 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

            วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ
ที่สนองตอบความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในภาคใต้ตอนบน

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 11   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,571   
เปิดดูวันนี้: 263  รวมฮิต: 8183998  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี