[ เว็บไซต์ใหม่ ] | |

 คณะผู้บริหาร


คณะบริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร
ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา
ดร.ณัฐพล บุญนำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
นายคงศักดิ์ จะวะนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ดร.ยุวดี ลีเบ็น

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและหอพักในกำกับ
ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ดร.นิตยา อัมรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อาจารย์ชูศักดิ์ ชูศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
สำหรับเจ้าหน้าที่
 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้งานออนไลน์: 10   การเยี่ยมชมทั้งหมด: 2,689,570   
เปิดดูวันนี้: 253  รวมฮิต: 8183988  
PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041
โดย... ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี