ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ที่ http://www2.surat.psu.ac.th/image_student/form01.pdf