Page 8 - การจองหอพักนักศึกษา e book

Basic HTML Version

6. เมื่
อนั
กศึ
กษาชาระเงิ
นเป็
นที่
เรี
ยบร้
อยแล้
ว สามารถเข้
าไปจองห้
องพั
ก ตามวั
นเวลาที่
ประกาศในปฏิ
ทิ
1. เข้
าพิ
มพ์
คาว่
า http://www2.surat.psu.ac.th/
2. คลิ๊
กที่
ระบบจองหอพั
ก ตามรู
ปนี้
3. คลิ๊
กที่
4. จะปรากฏภาพตามนี้
ให้
นั
กศึ
กษา ใช้
รหั
สบั
ตรประชาชน ในการเข้
าจอง เป็
นหลั
สามารถอ่
านข้
อมู
ลตามภาพก่
อนทาการจองห้
องพั
5. นั
กศึ
กษาสามารถเลื
อก เพื่
อนสมาชิ
กรวมห้
องพั
กได้