Page 7 - การจองหอพักนักศึกษา e book

Basic HTML Version

5. ตั
วอย่
าง ใบนาจ่
ายชาระค่
าธรรมเนี
ยมหอพั
ก+ค่
าประกั
นความเสี
ยหาย+ค่
าน้
าประปาเหมา
จ่
าย 1 ปี
การศึ
กษา
นั
กศึ
กษาสามารถชาระเงิ
น ได้
ที่
ธนาคาร ระบุ
ใน bill payment