Page 14 - การจองหอพักนักศึกษา e book

Basic HTML Version

6. ระบบสแกนลายนิ้
วมื
อ ก่
อนเข้
า - ออก หอพั
ก ทุ
กอาคาร สาหรั
บที่
มี
รายชื่
อหอพั
กเท่
านั้
7. ชั้
นวางรองเท้
า ทุ
กอาคาร มาตรการรั
กษาความสะอาดหอพั