Page 11 - การจองหอพักนักศึกษา e book

Basic HTML Version

4. ตู้
เสื้
อผ้
าแบบบิ
วอิ
น ท์
จานวน 2 ตู้
และตู้
สาเร็
จรู
ป สี
น้
าตาล จานวน 2 ตู้
พร้
อมที่
ล็
อค
กุ
ญแจ ทุ
กตู้
และ มุ้
งลวดประตู
หลั
งห้
องพั
5. ภาพภายในห้
องพั