Page 10 - การจองหอพักนักศึกษา e book

Basic HTML Version

รู
ปภาพภายในห้
องพั
ก และสิ่
งอานวยความสะดวก
1. เตี
ยงเหล็
ก 2 ชั้
น พร้
อมที่
นอนหนา จานวน 4 ลู
ก/ห้
อง ขนาด 5 นิ้
ว ขนาด 3.5 ฟุ
จานวน 2 หลั
2. โต๊
ะอ่
านหนั
งสื
อพร้
อมเก้
าอี้
จานวน 2 ชุ
ด/ห้
อง
3. พั
ดลมเพดาน จานวน 1 ตั
ว /ห้
อง พร้
อมหลอดไฟ ภายในห้
องพั
กและหลั
งระเบี
ยงห้
องพั