Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสอบราคาเลขที่ 40/2560 งานจ้างลานจอดรถสระว่ายน้ำ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน( 7 สิงหาคม พ.ศ.2560)

 ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างลานจอดรถสระว่ายน้ำ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังนี้

 

- ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา เลขที่ 40/2560

-  แบบรูปรายการละเอียด

-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายการประมาณราคาของมหาวิทยาลัย

งวดงานงวดเงิน