Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

 ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ฺจะประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  ตามเอกสารที่แนบ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)