Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน( 18 สิงหาคม พ.ศ.2560)

      วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ของสถาบันขงจื่อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ตลอดจนการเพยแพร่วัฒนธรรมจีน ของสถาบันขงจื่อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี