Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม พ.ศ.2560)

 ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ที่ “บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม   สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย” มาด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมในทุกมิติ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้โอกาสที่เข้ามาศึกษากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆที่มีอยู่ในตัวเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเพื่อนนักศึกษา ทำกิจกรรมที่หลากหลายตามที่ตนเองสนใจ และสมัครใจ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของชมรม กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในด้านวิชาการ ซึ่งจะมีทั้งคณาจารย์ บุคลากรพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาหารือแก่นักศึกษาในทุกโอกาสที่ต้องการ

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจุมพล ทองตัน หรือโกไข่ เป็นวิทยากรบรรยา เรื่อง คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการตระหนักถึงการเป็นคนดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  :  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมสร้างคนดี มีจิตอาสา สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสมรรถนะสากล” เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ศรีตรังช่อใหม่ที่จะออกไปรับใช้สังคม ภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า ประโชยน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

 

ประมวลภาคเพิ่มเติม  คลิก