Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Change Management (นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ)( 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง Change Management (นวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ) ณ ห้องประชุมขุนทะเล สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ซึ่งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารเป็นระบบรวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรที่อาจยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง จึงจัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560  โดยมีคุณพงศ์ปณต  พัสระ  
คุณอรรณพ  นิยมเดชา และคุณอายุรภา  ปริกสุวรรณ จากบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด เป็นวิทยากรในกับอบรมครั้ง 

 

 

ประมวลภาพเพิ่มเติม    คลิก