Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร( 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร  รายละเอียด CLICK