Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รายการแหลงข่าวเช้านี้ ประเด็น 3 สถาบัน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ( 30 มิถุนายน พ.ศ.2560)

        วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมรายการ แหลงข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) ประเด็น “ 3 สถาบัน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ”  ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในประเทศไทย กับการรวมตัวของ 3 สถาบันแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ขบวนนักวิ่งจะผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบกับกิจกรรมพิเศษภาคกลางคืน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   

 

ชมรายการได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=Czs68CkNQUk