Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศเกียรติคุณบัตรองค์กรที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดปี 2559 ( 15 มิถุนายน พ.ศ.2560)

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร องค์กรที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดปี 2559 ณ อาคารแก้วสมุย แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคโลหิตและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาบริจาคโลหิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตประจำปี 2560 โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับมอบเข็มที่บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง 60 ครั้ง 72 ครั้ง และ84 ครั้ง จำนวน 400 คน นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การบริจาคโลหิต ถือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศ เป็นการสร้างคุณธรรม ความเสียสละ ความมีเมตตากรุณา และยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งผู้ให้และผู้รับ.

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี