Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะศิลปศาสตร์ฯ จัดโครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning( 13 มิถุนายน พ.ศ.2560)

 โครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดโครงการ Show and Share การสอนแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ในคณะสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน

โครงการดังกล่าวมีการคัดเลือกอาจารย์ที่เป็น Best Practice ด้านการสอนแบบ Active Learning ของแต่ละสาขาวิชามานำเสนอรูปแบบการสอนของตนเอง และปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อ การสอนแบบ Active Learning ทั้งนี้ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Practice การสอนแบบ Active Learning ได้แก่

-          อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์ จากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

-          อาจารย์ณัฐยา ยวงใย จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-          อาจารย์อธิปัตย์ นิตย์นรา จากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

-          ดร. ระพีพันธ์ เผ่าชู จากสาขาวิชาการจัดการ

-          ว่าที่ร้อยตรี ดร. ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ จากสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจและส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning อีกด้วย