Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


แจ้งเลื่อนประชุม ม.อ. วิชาการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ออกไปก่อน ส่วนจะจัดประชุมวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง( 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

แจ้งเลื่อนประชุม ม.อ. วิชาการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ออกไปก่อน ส่วนจะจัดประชุมวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง