Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 18 (2/2560) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร( 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

                 21 พ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 18 (2/2560) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร