Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์จากการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์ TQA”( 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยประกันคุณภาพ งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์จากการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์ TQA” ณ ห้องประชุมขุนทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจำนวน 5 ท่านที่มาให้ความรู้ และบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ TQA ได้แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี(ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและหอพักในกำกับ(ดร.ยุวดี ลีเบ็น), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ดร.เยาวพรรณ สนธิกุล) และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี(น.ส.จุฑามาส แสงอาวุธ)