Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมเยือนและพบปะผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ( 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

         18 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมเยือนและพบปะผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเรื่องการเปิดป้ายสถาบันขงจื่อภูเก็ต สาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ให้การต้อนรับ และในช่วงเย็นผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อภูเก็ต ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ Universiti  Malaysia Kelantan ด้วย