Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ ( 27 เมษายน พ.ศ.2560)

         วันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น 5) นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้

ผู้ที่ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร
1. ด้านพากเพียรอดทน  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
                                             โดยนายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนรับรางวัล
2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา
3. ด้านมีน้ำใจ ได้แก่ นายธีรพัฒน์  อังศุสิงห์ 

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร
1. เสริมสร้างคนดี  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
                                     โดยนายจิรยุทธ์ จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทนรับรางวัล
2. ซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่  นางวิราพรรณ แสงสาคร
3. เรียงร้อยไมตรี ได้แก่ นางสาววิลาสินี  เลิศตระกูล 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้