Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานจบปี จบเดือน ปี 2560 ณ ศาลาชุมชนเข้มแข็ง ซอยพิเศษ หมู่ที่ 9( 26 เมษายน พ.ศ.2560)

 26 เมษายน  2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นายคงศักดิ์ จะวะนะ) พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา   กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญูรำลึก “จบปี จบเดือน ” ประจำปี 2560  เพื่อร่วมสร้างความตระหนักในคุณงามความดีของผู้สูงอายุ และเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  ณ ศาลาชุมชนเข้มแข็ง ซอยพิเศษ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล