Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560( 24 เมษายน พ.ศ.2560)

      ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  กิจกรรมเริ่มต้นขี้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำคณะประชุมโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร (โครงการแก้มลิง) แวะกราบสักการะพระบรมธาตุไชยา และฟังธรรมคำสอน ณ สวนโมกขพลาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยในวันที่ 22 เมษายน 2560 ช่วงเช้าจัดพิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560  อย่างเป็นทางการในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร